ZSTO Platforma Edu Szkoła dla dorosłych Doradca zawodowy  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. dr. Władysława Bolewskiego w Krotoszynie

Regulamin

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących dla Młodzieży w Krotoszynie

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji publikowanych na Stronie Internetowej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących dla Młodzieży w Krotoszynie zwanym dalej w skrócie Stroną.
 1. Użytkownik korzystając z treści dostępnych na Stronie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
 1. Użytkownicy Strony są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawa obowiązującego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących dla Młodzieży w Krotoszynie oraz zasad współżycia społecznego.
 1. Podmiotem oferującym treści na Stronie jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących dla Młodzieży w Krotoszynie zwany dalej Szkołą.
 1. Administratorem Strony jest dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących dla Młodzieży w Krotoszynie. Dyrektor może powołać inną osobę do pełnienia funkcji administratora.
 2. Administrator powołuje osoby uprawnione do edycji informacji na stronie zwane dalej Opiekunami Strony.
 3. Opiekun Strony jest odpowiedzialny za weryfikację merytoryczną udostępnianych informacji. Sposób ich prezentacji jest uzgadniany z Administratorem Strony.
 4. Treść publikowanych informacji na Stronie może dotyczyć wyłącznie spraw związanych z działalnością Szkoły, uczniów oraz grona pedagogicznego i innych jej pracowników.
 5. Na Stronie nie są publikowane informacje:
  1.  sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym,
  2. wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej lub wyznaniowej,
  3. zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne,
  4. propagujące używki lub przemoc,
  5. obrażające uczucia religijne,
  6. naruszające prawa innych osób,
  7. godzące w dobre imię Szkoły,
  8. zawierające przekazy reklamowe.
 1. W razie stwierdzenia zaistnienia na Stronie informacji  o charakterze niezgodnym z regulaminem Strony, użytkownicy powinni niezwłocznie powiadomić Administratora o tym fakcie, przesyłając właściwą informację na adres mailowy Strony.