ZSTO Platforma Edu Szkoła dla dorosłych Doradca zawodowy  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Krotoszynie

Rekrutacja :)

Elektroniczny system rejestracji do Niepublicznych Szkół ZSTO. Nasz system rekrutacji jest niezależny od rekrutacji do szkół publicznych. Rekrutując się do naszych szkół (ZSTO) nie masz obowiązku wyboru innych szkół:) Rekrutacja przez internet:

       Zasady rekrutacji - Technikum            Zasady rekrutacji - Branżowej Szkoły I stopnia
        Panel rekrutacyjny - Technikum       Panel rekrutacyjny - Branzowa Szkoła I stopnia

NA KTÓRYM ETAPIE REKRUTACJI JESTEŚMY W TYM MOMENCIE - aktualizacja 01.02.2022: PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO REKRUTACJI I ODPOWIADAMY NA WSZYSTKIE PYTANIA 🙂 Już można złożyć wniosek do Technikum oraz do Branżowej Szkoły I stopnia. WNIOSEK można złożyć elektroniczne w Panelu Rekrutacyjnym lub osobiście w sekretariacie ZSTO. Zapraszamy do kontaktu z nami w sekretariacie szkoły lub poprzez naszą platformę DORADCY ZAWODOWEGO. Zapraszamy na naszą platformę, gdzie potrafimy doradzić szkołę i zawód :). 

REKRUTACJA 2022 / 2023 JUŻ TRWA  Liczy się kolejność składania podań. Przyjdź, zobacz, zastanów się. Z uwagi na tworzone, bardzo małe oddziały (od 12 do 24 osób), aby sprawnie i bezpiecznie przeprowadzić proces zapisów, uruchomiliśmy rekrutację elektroniczną oraz osobistą w sekretariacie szkoły. Ósmoklasiści mogą już teraz zapisać się do naszych szkół. Konieczne dokumenty to wniosek o przyjęcie do szkoły oraz w branżowej szkole I stopnia możliwość odbywania zajęć praktycznych jako pracownik młodociany. Jest to najlepszy czas na podejmowanie decyzji o następnym kroku w życiu.  SERDECZNIE ZAPRASZAMY - POTRAFIMY DORADZIĆ - POMAGAMY W WYBORZE - Z NAMI MOŻESZ WIĘCEJ 🙂

  Wniosek o przyjęcie do szkoły można złożyć osobiście lub elektronicznie już teraz 🙂 Nie ma sensu czekać. Podczas procesu rekrutacji do technikum możemy brać pod uwagę wynik egzaminu ósmoklasisty oraz przeprowadzać rozmowy rekrutacyjne.

Harmonogram rekrutacji do ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KROTOSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

1.        Termin podstawowy składania wniosków pisemnych lub elektronicznych bez załączników (odpowiednio osobiście w sekretariacie szkoły lub elektronicznie przez portal rekrutacyjny) do 23 czerwca 2022 roku do godziny 15.00.
2.       Od 24 czerwca do 5 lipca 2022 roku codziennie do godziny 17.00 składanie oryginałów  świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz informacji o wynikach egzaminów ósmoklasisty(*), a także rozmowa rekrutacyjna w technikum. 
Informacja o wynikach egzaminów - może to być odręczne oświadczenie rodzica/opiekuna o wynikach egzaminu lub wydruk z systemu, złożone niezwłocznie do 5 lipca w sekretariacie szkoły (wyniki dla ucznia widoczne będą 1 lipca). Rozmowa rekrutacyjna ma na celu udzielenie pomocy uczniowi i rodzicom w jak najtrafniejszym wyborze kierunku kształcenia. Na tej podstawie będą tworzone listy uczniów w oddziałach. *  Wgląd do wyników w systemie uczniowie uzyskają 1 lipca. Oryginały wyników uczniowie otrzymają dopiero 8 lipca. Jest to zbyt późny termin dlatego szkoła dopuszcza oświadczenia lub wydruk z systemu. Jednak oryginały należy dostarczyć niezwłocznie po ich otrzymaniu.
3.       Technikum – podczas składania dokumentów 24 czerwca do 5 lipca oraz w okresie 6 do 8 lipca, w godzinach 10.00 do 17.00 będziemy zapraszali rodziców/opiekunów z uczniami na rozmowy rekrutacyjne, pomagające w wyborze zawodu i kierunku kształcenia.
4.       W branżowej szkole I stopnia główne znaczenie ma złożenie oryginału świadectwa i ustalenie miejsca praktycznej nauki zawodu u pracodawcy. Szkoła może pomóc w wyborze pracodawcy.
5.       11 lipca 2022 roku o godzinie 12.00 ogłoszenie list przyjętych do niepublicznego technikum oraz do niepublicznej branżowej szkoły I stopnia.
6.       Od 11 lipca 2022 roku rekrutacja uzupełniająca. Podczas rekrutacji uzupełniającej decyzja o przyjęciu ucznia do szkoły podejmowana jest niezwłocznie.
7.       Planujemy otwarcie 2 oddziałów technikum (z możliwością zwiększenia do 3) oraz 2 oddziałów branżowej szkoły I stopnia (z możliwością zwiększenia do 3).
8.       Wnioski powinny być składane drogą elektroniczną poprzez PANEL REKRUTACYJNY na naszej stronie www.szkolakrotoszyn.pl  lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Jako placówki niepubliczne nie podlegamy zasadom rekrutacji obowiązującym w szkołach publicznych. Jednym z warunków przyjęcia do Naszych niepublicznych szkół: I Niepubliczne Technikum dla Młodzieży w Krotoszynie i Niepublicznej Branżowej Szkoły I stopnia dla Młodzieży w Krotoszynie jest złożenie wniosku w formie elektronicznej lub osobiście w sekretariacie szkoły, terminowe złożenie kompletu dokumentów oraz w technikum rozmowa rekrutacyjna.
Z uwagi na termin uzyskania zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (8.07.2022), rekrutacja będzie przeprowadzana na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna o wynikach egzaminu. Uczeń zostaje przyjęty do szkoły warunkowo i powinien dostarczyć oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu do 15.07.2022.
W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczniów niż istniejących miejsc, o przyjęciu decydować może również kolejność składanych wniosków. Wynika to z założenia, że liczebność klas / grup nie powinna w Naszych szkołach przekraczać 24 uczniów. ZAPRASZAMY ?

Branżowa Szkoła I stopnia

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji do Branżowej Szkoły: wniosek, 2 zdjęcia, do wglądu odpis aktu urodzenia. Szkoła wydaje skierowanie lekarskie w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie. W momencie ukończenia szkoły konieczne jest uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, wynik egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenie od pracodawcy o możliwości kształcenia w zawodzie. Szkoła pomaga w znalezieniu miejsca odbywania zajęć praktycznych u pracodawcy

Podczas uproszczonego procesu rekrutacji, na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz dzięki rozmowie rekrutacyjnej pomagamy w wyborze kierunku kształcenia. Dokumenty wymagane podczas rekrutacji do Technikum: wniosek, 2 zdjęcia, do wglądu odpis aktu urodzenia. Szkoła wydaje skierowanie lekarskie w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie. W momencie ukończenia szkoły podstawowej konieczne jest uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz wynik egzaminu ósmoklasisty. Szkoła zapewnia miejsca odbywania praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych.

technikum