Drzwi Otwarte  ZSTO Platforma Edu Szkoła dla dorosłych Doradca zawodowy  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Krotoszynie

Technik rachunkowości

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI (przedmiotem rozszerzonym jest język angielski) - Jako pierwsi w powiecie otworzyliśmy NOWY kierunek w szkołach dla młodzieży. Technik rachunkowości był dotychczas nauczany tylko w szkołach policealnych. Obecnie młodzież ma szansę zyskać umiejętności obsługi kadrowo-księgowej firm co pozwala skutecznie wzbogacić umiejętności poprzez studia lub podjąć od razu po szkole interesująca pracę. TECHNIK RACHUNKOWOŚCI to najbardziej przystosowana do potrzeb rynku gospodarczego forma kształcenia spośród wszystkich zawodów ekonomicznych, a rynek gospodarczy to setki miejsc pracy dla przyszłego technika rachunkowości. Rachunkowość jako dział ekonomii konkretnie zajmuje się m. in. kadrami, płacami, księgowością w działalności gospodarczej. KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych: 1) prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy; 2) sporządzania dokumentacji kadrowej; 3) prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi; 4) rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS (deklaracje podatkowe, dokumenty do ZUS); 5) prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń; 6) prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych; 7) prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami (firmami) i podmiotami rynku finansowego (bankami). 8) obsługa oprogramowania biurowego i kadrowo płacowego EKA.06. Prowadzenie rachunkowości 1) organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych (sporządzanie i kontrola dokumentów księgowych firmy); 2) ewidencjonowania operacji gospodarczych (zapis w księgach handlowych wszystkich zdarzeń gospodarczych - księgowanie); 3) przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników; 4) wyceniania składników aktywów i pasywów (składników bilansu firmy); 5) ustalania wyniku finansowego (zyski/straty); 6) sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych; 7) prowadzenie analizy finansowej (w zakresie 8) obsługa programów finansowo - księgowych liczba godzin w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych: 56 godzin /tygodniowo w 5 - letnim okresie nauczania (czyli w poszczególnych klasach: 11, 13, 12, 13, 14 (w I semestrze klasy 5 – tu kończy się nauczanie przedmiotów zawodowych) Przedmioty zawodowe podzielone są na nauczane w zakresie teoretycznym i praktycznym (gdzie jest więcej ćwiczeń i zadań zawodowych). Egzaminy zawodowe z poszczególnych kwalifikacji organizujemy pod koniec trzeciej klasy oraz po pierwszym półroczu klasy piątej. Wszystkie egzaminy organizujemy w naszym ośrodku egzaminacyjnym. Drugie półrocze klasy piątej przeznaczone jest wyłącznie na przygotowanie do egzaminu maturalnego !!! PO UKOŃCZENIU SZKOŁY UCZEŃ BĘDZIE UMIAŁ: 1) planować i prowadzić działalność gospodarczą; 2) obliczać podatki; 3) prowadzić sprawy kadrowo-płacowe; 4) wykonywać analizy i sporządzać sprawozdania z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 5) prowadzić rachunkowość.