ZSTO Platforma Edu Szkoła dla dorosłych Doradca zawodowy  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. dr. Władysława Bolewskiego w Krotoszynie

Monter sieci i instalacji sanitarnych


Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie BUD.09.
Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.09.
Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych:
• wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
• wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
• wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
• wykonywania robót związanych z konserwacją, remontem i modernizacją sieci oraz instalacji sanitarnych.
CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:
Celem kształcenia w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych jest przygotowanie absolwenta do:
• montażu instalacji i urządzeń sanitarnych tj. zimnej i ciepłej wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych,
• montażu przewodów, armatury i wyposażenia w pomieszczeniach sanitarnych i kuchniach,
• definiowania usuwania przyczyn awarii i niedrożności,
• wykonywania prac demontażowych,
• nadzorowania eksploatacji instalacji i urządzeń sanitarnych
• wykonywania prac związanych z konserwacją i utrzymaniem w należytym stanie technicznym czynnych instalacji sanitarnych.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie może być zatrudniony w na stanowiskach montera instalacji sanitarnych (wodociągowych i ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz gazowych) w firmach budowlanych i instalacyjnych, warsztatach rzemieślniczych, remontowo – montażowych, administracjach domów mieszkalnych.
Może też prowadzić własną firmę instalacyjno-montażową.
Trzyletni cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem tytułu robotnika wykwalifikowanego w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych.