ZSTO Platforma Edu Szkoła dla dorosłych Doradca zawodowy  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. dr. Władysława Bolewskiego w Krotoszynie

Piekarz


Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie piekarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich:
1) magazynowania surowców piekarskich, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych;
2) przygotowania surowców i sporządzania półproduktów piekarskich;
3) dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie;
4) przeprowadzania rozrostu kęsów oraz wypieku pieczywa;
5) ekspedycji gotowych wyrobów..
Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:
dobra sprawność fizyczna,
odpowiedzialność i rzetelność,
odporność na stres,
spostrzegawczość i koncentracja uwagi,
zdolności do współpracy w grupie,
kreatywność.

Przeciwwskazaniem do pracy w tym zawodzie mogą być choroby takie jak: padaczka, przewlekłe choroby oskrzeli oraz przewlekłe choroby układu sercowo - naczyniowego, znacznie obniżające wydolność organizmu, alergia.

Typowymi miejscami pracy piekarza są piekarnie.
Absolwent w ciągu kolejnych 2 lat, w naszej Niepublicznej Branżowej Szkole II stopnia, może uzyskać tytuł Technika Technologii Żywności.